പിസിസി

ജെന്റെ - കുടുംബ പരിശ്രമം

മനുഷ്യൻ, കുടുംബം, തലമുറകൾ, ചരിത്രപരമായ ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിനായി കാപ്പി സുസ്ഥിര മനുഷ്യവികസനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ളത്

കൊളംബിയൻ പി.സി.സി.സി.യുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂല്യം, കാപ്പി കർഷകരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും നിരവധി തലമുറകൾ അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗം തുടർച്ചയായി നേടിയെടുക്കാൻ ഭൂമിയിൽ നടത്തിയ മനുഷ്യപ്രയത്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. XNUMX-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ദർശനമുള്ള മനുഷ്യരുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള മാന്യമായ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൂപ്രകൃതി. കാപ്പി അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗം. ഈ പ്രവർത്തനം ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന ചാലകമായി മാറി.

എന്നിരുന്നാലും, എ നിർമ്മിക്കുക കാപ്പി മികച്ച നിലവാരമുള്ളത് അത് ലളിതമായ ഒരു ജോലിയല്ല. ഈ പ്രവർത്തനം ആവേശത്തോടെയും അർപ്പണബോധത്തോടെയും ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രയത്നത്തിനും പുറമേ, കാപ്പി മേഖല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യമായ കാർഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രദേശത്തെ ഉയർന്ന മലഞ്ചെരിവുകളിൽ കാപ്പിമരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ശ്രമം ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ചെടിയുടെ പരിപാലനവും പരിപാലനവും തുടരുന്നു. പഴങ്ങൾ വളർച്ചയുടെ ഒപ്റ്റിമൽ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കാപ്പി കർഷകൻ അത് നിർവഹിക്കുന്നു കൈ എടുക്കൽ പഴുത്ത ചെറി മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു ലാവഡോ, പൾപ്പ് ചെയ്തു കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണക്കി. ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാപ്പി വ്യവസായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ അധ്വാന-തീവ്രമായ സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം

പി.സി.സി.സി.യുടെ കൃഷിയുടെ നൂറുവർഷത്തിലേറെയുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കാപ്പി കൊളംബിയൻ ആൻഡീസ് ചുമത്തിയ സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകളിലേക്ക്. നിരവധി തലമുറകളായ കാപ്പി കർഷകരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗം സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തെ ഇത് സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പരിശ്രമം വിളകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു കാപ്പി ഉയർന്നതും തകർന്നതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ, അതിന്റെ ലേഔട്ടുകളുടെ സമമിതിയിൽ, ജോലിയുടെ കുറഞ്ഞ യന്ത്രവൽക്കരണം, ലോക കോഫി മാർക്കറ്റിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്പാദകരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹം.