പിസിസി

ഗുണമേന്മ - കാപ്പി പരിണാമം

ഈ കാലഘട്ടം അറുപതുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. റസ്റ്റ് ഓഫ് ദി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങളുടെ വികസനമാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കഫേ കൂടാതെ ഉയർന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണവും.

ഫലമായി, ഒരു ഭാഗം കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ പരമ്പരാഗത, നീണ്ട ഉൽപാദന ചക്രങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ നടീൽ സാന്ദ്രത, ഉയരമുള്ള ഇനങ്ങൾ, മരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ശാന്തമായ കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ സാങ്കേതികമായി. ഉയർന്ന നടീൽ സാന്ദ്രത, പ്ലോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം, തുരുമ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ വളരുന്ന ഇനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷത. ശാന്തമായ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും.

കൂടാതെ, 1970 നും 1993-97 നും ഇടയിൽ കോഫി ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിൽ മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, അവയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു:

  • നട്ട സ്ഥലത്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാപ്പി: പിസിസിയുടെ ഭാഗമായ നാല് വകുപ്പുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ (കാൽഡാസ്, റിസറാൾഡ) ആ പ്രദേശം പ്രായോഗികമായി മാറിയില്ലെങ്കിലും, അത് സംഭവിച്ചു, മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ (ക്വിൻഡിയോയും വാലെയും, 20%, 30% വരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ).
  • നട്ടുപിടിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വിതരണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാപ്പി പരമ്പരാഗതവും സാങ്കേതികവുമായ: ശതമാനം കാപ്പി നാല് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിലും സാങ്കേതിക രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തത് 5-ൽ ഏകദേശം 1970% ആയിരുന്നത് 80-ൽ 1997% ആയി.
  • ഫാമുകളുടെ എണ്ണത്തിലും അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ: കാർഷിക ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളുടെ വിഭജനം കാരണം, ഫാമുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു (കാൽഡാസിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, 90% വർദ്ധനവുണ്ടായ ഒരു വകുപ്പിൽ) അവയുടെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു. ഗണ്യമായ അളവ്.
  • സസ്യജാലങ്ങളുടെ ആവരണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ഈ വശത്ത്, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളുടെ ശതമാനത്തിലെ കുറവും മറ്റ് വിളകൾ, വനങ്ങൾ, താളിയോലകൾ എന്നിവയുടെ വർദ്ധനവുമാണ്. ഗുൽ (2004) ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂപ്രകൃതി കാർഷിക തീവ്രതയ്ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ സമയം, അത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വൈവിധ്യമാർന്നതായിത്തീരുന്നു എന്നാണ്.

ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പരിവർത്തനങ്ങൾ

ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും, കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വിളയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാപ്പി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന താൽപ്പര്യം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. കാപ്പി യൂണിയൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പാക്കേജ് വിതയ്ക്കൽ, വിളവെടുപ്പ്, സംസ്കരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതുപോലെ, ദി കാപ്പിs പ്രത്യേകതകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സുസ്ഥിരമായവ, പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അടുത്തതായി, കാപ്പി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഈ രീതിയിൽ പിസിസിയുടെ സുസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന കോഫി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും.

പി.സി.സി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷത ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ മണ്ണാണ്, പൊതുവെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അഗ്നിപർവ്വത ചാരംസമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1.200 മുതൽ 2.000 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വ്യക്തമായ ചരിവുകൾ. 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനടുത്തുള്ള ശരാശരി താപനിലയും 1.200 മുതൽ 3.000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വാർഷിക മഴയും വർഷത്തിലുടനീളം നന്നായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഴയാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷത. കാപ്പി മൃദു അറബി.

മണ്ണിന്റെയും മഴയുടെയും ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലും കാപ്പി, വിളയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചരിവും ഉയർന്ന മഴയും കാരണം മണ്ണ് മണ്ണൊലിപ്പിനും വൻതോതിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യലിനും വിധേയമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, 1938-ൽ സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, കൊളംബിയൻ കോഫി സോണിലെ മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക, രാസ, സൂക്ഷ്മജീവ പഠനത്തിനായി സെനികാഫെ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു, മണ്ണൊലിപ്പ് പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും മണ്ണ് പരിപാലന രീതികളുടെ വികസനത്തിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകി. സംരക്ഷണം.

ഈ പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ദേശീയ മണ്ണ് സംരക്ഷണ കാമ്പെയ്‌നുകൾ നടത്താൻ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കോഫി ഗ്രോവേഴ്‌സിനെ അനുവദിച്ചു, ഇത് വിപുലീകരണ സേവനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഫലങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും കാപ്പി കർഷകർക്ക് സംരക്ഷണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും നടീലും ഈ രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ശാന്തമായ, നടീൽ കാപ്പി ലെവൽ വളവുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിവിന് വിപരീത ദിശയിൽ, തത്സമയ തടസ്സങ്ങൾ നടുക, സംയോജിത പരിപാലനം കളകൾ (കളകൾ), ജീവനുള്ള കവറുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ, മണ്ണിന്റെ ചലനം തടയുന്നതിനായി ഭൂമിയിലെ ജലവാഹനം, ഡ്രെയിനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക തടസ്സങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരുത്തൽ രീതികൾ. കാർഷിക സുസ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് മണ്ണ് സംരക്ഷണം; അല്ലാത്തപക്ഷം, കർഷകരെ ദരിദ്രരാക്കുക മാത്രമല്ല, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ശോഷണത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും ജലത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവവൈവിദ്ധ്യം, കോഫി ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ.

യുടെ പ്രോസസ്സിംഗിൽ കാപ്പി ഫാം തലത്തിൽ, സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ആർദ്ര മിൽ, ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം കാപ്പി. ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് പഴുത്ത പഴങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പോടെയാണ്, കൊളംബിയയിൽ ഇത് സ്വമേധയാ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഓരോ പഴങ്ങളും വേർപെടുത്തി അവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. മിൽ. വിളവെടുപ്പ് ജോലി കാപ്പി നല്ല വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലിന്റെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ ജനറേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായ ഇത് കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സാമൂഹിക സ്ഥിരതയെ നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരിക്കൽ മിൽ, പഴുത്ത പഴങ്ങൾ ആകുന്നു പൾപ്പ് ചെയ്തുs, demucilaginateds, ലാവഡോകൾ പിന്നീട് ഉണക്കി. ജോലിയും ഊർജവും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിൽ, നിർമ്മാതാവ് പഴുത്ത ചെറികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു കാപ്പി ഉണങ്ങിയ കടലാസ്. പഴുത്ത പഴങ്ങളുടെ അനുപാതം കാപ്പി കടലാസ് അഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് വരെ, അതായത് ഓരോ അഞ്ച് കിലോ ചെറിക്കും നാല് കിലോ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു കിലോ കാപ്പി കടലാസ്, പാരിസ്ഥിതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, പ്രക്രിയയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഘടകം കാരണം.

ഈ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കണക്കിലെടുത്ത് ഗുണഭോക്തൃ പ്രക്രിയ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ Cenicafe സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, ഈ പ്രക്രിയയിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് 95% കുറയ്ക്കുകയും ജൈവ മലിനീകരണം 92% നിയന്ത്രിക്കുകയും ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗുണപരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം സമ്പ്രദായങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Cenicafe വികസിപ്പിച്ച Becolsub മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച്, പഴുത്ത പഴങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ പൾപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ലിറ്ററിൽ താഴെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. കാപ്പി, അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാണ് പൾപ്പ് ഉപയോഗപ്രദമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ മ്യൂസിലേജും കാപ്പി വളരുന്നു, ഭക്ഷണവും തലമുറയും ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ. അങ്ങനെ, ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പുരോഗതിക്ക് നന്ദി, ദി പൾപ്പ് കാലിഫോർണിയൻ ചുവന്ന പുഴുവിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഇത് ജൈവ വളമാക്കി മാറ്റാം. ഈ ജൈവ വളം ആരോഗ്യകരമായ നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിനോ വളപ്രയോഗത്തിനോ ഉപയോഗിക്കാം കാപ്പി വളരുന്നു ധാതു വളങ്ങൾക്ക് പകരം ജൈവ. അതാകട്ടെ, ദി പൾപ്പ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂൺ (Pleurotus, shiitake) കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിവസ്ത്രമായി ഇത് മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം. അവന്റെ ഭാഗത്ത്, അവൻ മ്യൂക്കിലേജ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തിന് പൂരക ഭക്ഷണമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒടുവിൽ, രണ്ടും മ്യൂക്കിലേജ് അത് പോലെ പൾപ്പ് ഇന്ധന ബയോഇഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അവ ഉപയോഗിക്കാം.

അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്കും കാപ്പി, PCC യുടെ പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബദലുകൾ Cenicafe വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർഷകന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കാപ്പി, ഇത് പരമാവധി 12% ആർദ്രതയിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഉണക്കിയിരിക്കണം, മോശം മണമോ രുചിയോ ലഭിക്കാതെ സുരക്ഷിതമായ തുടർന്നുള്ള സംഭരണം ഉറപ്പുനൽകാൻ. ഇതിനായി, സോളാർ ഡ്രൈയിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ (പാരാബോളിക് ഡ്രയർ) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ കാപ്പി കർഷകൻ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഒടുവിൽ, പ്രക്രിയയിൽ മെതി Del കാപ്പി കടലാസ് സിസ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഉപോൽപ്പന്നം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് കടലാസ് മെക്കാനിക്കൽ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാം. കാപ്പി, ACPM, കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ വാതകം പോലുള്ള ഡീസൽ-തരം ഇന്ധനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, നിലവിൽ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയും കഫേ കൊളംബിയയിൽ പൂജ്യം മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും: കൃത്രിമ ജലസേചനം ഉപയോഗിക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഈ പ്രക്രിയയിൽ വലിയ അളവിൽ വെള്ളം ലാഭിക്കുന്നു. ആർദ്ര മിൽ (ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ലിറ്ററിൽ താഴെ കാപ്പി) കൂടാതെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം (പൾപ്പ്, മ്യൂക്കിലേജ്, സിസ്കോ) രാസവളങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം (ഹ്യൂമസ്), ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കൂൺ കൃഷി (പ്ലൂട്രോട്ടസ്, ഷിറ്റേക്ക്), വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ (പന്നികൾ), ബയോഇഥനോൾ ഉത്പാദനം, സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈയിംഗിനായി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ (സിസ്കോ) കാപ്പി.

ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി മേഖലയിൽ, പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയുടെ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതിയും പ്രധാനമാണ്. അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ, ദി നിയന്ത്രണം കീടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ കൂടാതെ കളകൾ യുടെ ശരിയായ വികസനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ. ആധുനിക കൃഷിയിൽ, വിളകളുടെ ഉൽപാദനത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഈ ഘടകങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാസ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് വിവേചനരഹിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും കേടുപാടുകൾ വരുത്തും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നു ജൈവവൈവിദ്ധ്യം. Cenicafé യുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നന്ദി, PCC കാപ്പി കർഷകർക്ക് നിലവിൽ കാപ്പി ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ബദലുകൾ ഉണ്ട്.

അങ്ങനെ, ഓറഞ്ച് തുരുമ്പ് (ഹെമിലിയ വസ്റ്റാട്രിക്സ്) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, പ്രധാന രോഗമായ കാപ്പി ലോകത്ത്, കൊളംബിയൻ കാപ്പി കർഷകർക്ക് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കോഫി അറബിക്കയുടെ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവയ്ക്ക് പ്രയോഗം ആവശ്യമില്ല. കുമിൾനാശിനിരോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ (കൊളംബിയ ഇനം, ടാബി, കാസ്റ്റിലോ തുടങ്ങിയവ). അതുപോലെ, Cenicafe ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്ന അറിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുമിൾനാശിനിഅയൺ സ്പോട്ട് (സെർകോസ്പോറ കോഫിക്കോള), കാപ്പി മരങ്ങളുടെ മതിയായ പോഷണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കനാ സോർ (സെറാറ്റോസിസ്റ്റിസ് ഫിംബ്രിയാറ്റ), രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയുടെ വികസനം, അല്ലെങ്കിൽ ബയോകൺട്രോളറുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് സാധാരണ രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി എസ്. റൂട്ട് ചെംചീയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക മുളച്ച്(Rhizoctonia solani) ആണ്.

പ്രാണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലേഗ്, കാപ്പി ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നല്ല പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് നന്ദി, തുരപ്പൻ മാത്രം കാപ്പി (Hypothenemus hampei) ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പ്ലേഗ്സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം. ഇക്കാര്യത്തിൽ, Cenicafe യുടെ ഗവേഷണം സംയോജിത മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ആശയം വികസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കീടങ്ങൾ (എംഐപി), കൾച്ചറൽ മാനേജ്‌മെന്റ് (പഴുത്ത പഴങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ്), ബയോളജിക്കൽ മാനേജ്‌മെന്റ് (എന്റോമോപത്തോജെനിക് ഫംഗസുകളുടെയും നെമറ്റോഡുകളുടെയും ഉപയോഗം, പ്രകൃതിദത്ത നിയന്ത്രകർ, വേട്ടക്കാർ, എന്റോമോപാരസൈറ്റുകൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്ലേഗ്ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കാൻ. ഈ രീതികൾക്ക് നന്ദി, കാപ്പി കർഷകർ തുരപ്പന്റെയും മറ്റ് ആർത്രോപോഡുകളുടെയും സ്വാഭാവിക ശത്രുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വന്യജീവികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അവലംബിക്കാതെ തന്നെ തുരപ്പനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുപോലെ, മാനേജ്മെന്റിനായി കളകൾ (കളകൾ) കാപ്പി കർഷകർക്ക് മത്സരിക്കാത്തവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കാപ്പി, ഇത് മണ്ണൊലിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഗുണകരമായ ജന്തുജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും അനുകൂലമാണ് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ.

ന്റെ പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് ജൈവവൈവിദ്ധ്യം, Cenicafe, കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുമായും വിദ്യാർത്ഥി യുവാക്കളുമായും സഹകരിച്ച്, കാപ്പി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അവയുടെ അംഗീകാരവും സംരക്ഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വന്യ പക്ഷികളുടെ പങ്കാളിത്ത സെൻസസുകൾ നടത്തുന്നു. മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു ശാന്തമായ, സൂക്ഷ്മ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും സംരക്ഷണം, ഉറുമ്പുകൾ, ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, രാത്രി കുരങ്ങ് പോലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സൂചക ഇനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ.

ഈ രീതിയിൽ, സ്ഥാപനപരമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ആകെത്തുക കാപ്പി കൊളംബിയയെ എ കാപ്പി വളരുന്നു പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് (ജലം, അന്തരീക്ഷം, ജന്തുജാലങ്ങൾ, സസ്യജാലങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, മണ്ണ്), മലിനീകരണമില്ലാത്ത കാർഷിക രീതികളുടെ ഉപയോഗം, ഫോസിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉപയോഗം എന്നിവയാൽ സവിശേഷമായ പാരിസ്ഥിതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് സുസ്ഥിരമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ക്ഷേമവും സുസ്ഥിര വികസനവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ കാർഷിക സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ, പിസിസി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെയും തന്ത്രപ്രധാനമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും ദീർഘകാല സംരക്ഷണം ഈ രീതികൾ അനുവദിക്കുന്നു.