പിസിസി

ജെന്റെ - സമഗ്രത

El സാംസ്കാരിക ഭൂപ്രകൃതി ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായും കാപ്പി മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ജലശാസ്ത്രപരവും കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിദത്തവുമായ അവസ്ഥകളോട് മനുഷ്യൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ആധികാരിക പ്രതിഫലനമാണ് കഫെറ്ററോ ഡി കൊളംബിയ.

സമകാലിക കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളില്ലാതെ PCCC അസാധാരണമായ ആധികാരികത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു പൊരുത്തമില്ലാത്ത അതിന്റെ പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യാ പാറ്റേണിലേക്കും സൈറ്റിന്റെ പ്രധാന പ്രദേശത്തും ബഫർ ഏരിയയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ. പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ഭാഷാ ഉപയോഗം, അദൃശ്യമായ പൈതൃകത്തിന്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭൂരിഭാഗവും, അവരുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഉയർന്ന സാമൂഹിക വിനിയോഗ ബോധമുള്ള ഉടമകളും സമൂഹവും കാരണം.

പി‌സി‌സി‌സിയുടെ സമഗ്രത വ്യവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് സവിശേഷതകൾ ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിന്റെ മികച്ച സാർവത്രിക മൂല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അതിലുണ്ട്.

സാർവത്രിക മൂല്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലും ആധികാരികത പ്രഖ്യാപനത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പി സി സി സിക്ക് ദേശീയവും ആഗോളവുമായ തലത്തിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, സുസ്ഥിര മനുഷ്യവികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിന്റെയും കാപ്പി, പരിസ്ഥിതി, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് രീതികളും.

മനുഷ്യരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രയത്‌നങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങളും.

പിസിസിസിയുടെ അസാധാരണമായ മൂല്യങ്ങൾ മാറുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ സമഗ്രത കേടുകൂടാതെയിരിക്കുന്നു.

പി സി സി സിയിൽ കാപ്പി സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ വേരുകളും അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളും പ്രകടമാണ്ധാന്യവിലയുടെ താത്കാലിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും, കാപ്പി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത. അത് സ്ഥിരോത്സാഹവും പ്രതിബദ്ധതയും യുടെ ഉയർന്ന നിർമ്മാതാക്കളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു കാപ്പി വിഭജിച്ച പ്രദേശത്ത്, വിളവെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ചലനാത്മകതയും സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക രംഗങ്ങളിൽ കോഫി യൂണിയൻ തുടർന്നും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും.