പിസിസി

സ്ട്രാറ്റജിക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ - അന്വേഷണം

cenicafe

കോഫി യൂണിയന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്, അത് പിസിസിസിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ദേശീയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കഫേ, Cenicafe.

ഇതാണ് യുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കുന്നു കാപ്പി കൊളംബിയയിലും ലോകത്തും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇത് 1938 ൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കാപ്പി കർഷകരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അറിവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇത്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് നന്ദി, PCCC നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ ഇനങ്ങളും രീതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.  അതിന്റെ പ്രധാന ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാൽഡാസ് വകുപ്പിലെ മനിസാലെസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്.

ഗവേഷണവും കൈമാറ്റവും

Cenicafe യുടെ ഉദ്ദേശ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യവും മത്സരപരവും സുസ്ഥിരവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളും അറിവും സൃഷ്ടിക്കുക കാപ്പി അങ്ങനെ കൊളംബിയൻ കാപ്പി കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

Cenicafe, അതിന്റെ സൃഷ്ടി മുതൽ, നിർമ്മാതാക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് അറിവിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരീക്ഷണാത്മക പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. കാപ്പി: ജനിതക പഠനങ്ങൾ മുതൽ പുതിയ ഇനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വ്യവസായവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം വരെ കാപ്പി കൊളംബിയൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു കഫേ കൊളംബിയയിൽ നിന്ന്.

നിങ്ങൾക്ക് Cenicafe-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ, പേജ് സന്ദർശിക്കുക www.cenicafe.org