പിസിസി

റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നിയമപ്രകാരം യിപോവോയെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

പരമ്പരാഗത യിപാവോയും യിപെര സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമായും കോഫി കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിലെ അംഗമായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനകം 2057 സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ നിയമ 2020 ആയി മാറി.

നിയമം പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ