പിസിസി

എന്റെ ആളുകളുടെ ഓർമ്മകൾ: സാന്താ റോസ ഡി കാബൽ, റിസറാൾഡ

കോഫി കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും വൈചിത്ര്യവും അറിയുക, അതിലെ നിവാസികൾ, അവരുടെ ഓർമ്മകൾ, അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം. 

പ്രമാണം കാണുക: https://docdro.id/rOoWMqU